Submit
New
Dathan Dachaigh
0 (0)
iOS Universal
Wishlist
Dathan Dachaigh
Stòrlann
iOS Universal
Rating (Average):
0 (0)
Rating (Current): 
0 (0)
Feuch an app cur dath seo do chlann aig an tràth-ìre. Ionnsaichidh iad na dathan cumanta, agus briathrachas agus structaran bunaiteach. Còrdaidh e ri clann a bhith a' cluich leis an app agus daingnichidh sin ainmean nan dathan sa Ghàidhlig. Siuthad! Feuch e! Bidh spòrs ann!

Try our free Scottish Gaelic colouring app for children at early level. We aim to teach the basic colours and also introduce some basic vocabulary and structures. This app will keep children engaged and entertained whilst reinforcing their knowledge of colours in Scottish Gaelic. Come on, give it a go and have some fun!
  • App History
  • New App: Free
    April 7 2021